Salgs- og leverings­betingelser

 

§ 1. GENERELT

Enhver leverance mellem parterne finder sted på grundlag af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

 

§ 2. TILBUD OG AFTALE

Tilbud er kun bindende for sælger i 14 dage, fra tilbudsdato, med mindre andet er angivet i tilbuddet.

Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af Green Lock Security ApS.

I tilfælde, hvor bestilleren ikke afgiver udtrykkelig accept, er aftalen indgået, når Green Lock Security ApS har afgivet ordrebekræftelse af en modtaget bestilling. Såfremt bestilleren mener, at der er uoverensstemmelser mellem ordre-bekræftelsen og aftalen, skal bestilleren inden 4 hverdage efter ordrebekræftelsens dato give besked herom. I modsat fald accepterer bestilleren ordrebekræftelsen som udtryk for parternes aftale.

 

§ 3. PRIS

Alle priser er ekskl. moms.

Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller øvrige omkostninger, er Green Lock Security ApS berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

Ved ordrer under 10 sæt, pålægges et ekspeditionsgebyr på kr. 200 ex. Moms.

Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende valuta i danske kroner. Green Lock Security ApS forbeholder sig ret til ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.

 

§ 4. BETALING

Medmindre andet er aftalt, skal betaling ske inden 8 dage efter fakturadato.

Betaling skal finde sted ved bankoverførsel Til Green Lock Security ApS`s bankkonto. Kontonummer m.v. fremgår af fakturaen.

Betales købesummen ikke rettidigt beregnes renter efter renteloven af den til enhver tid værende restgæld fra for-faldsdagen.

Det vil samtidigt være muligt at pålægge køber et rykkergebyr.

Betaling af renter afskærer ikke sælger fra at kræve erstatning for det yderligere tab, købers misligholdelse af beta-lingspligten måtte medføre.

Køber er forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som om leveringen var sket til aftalt tid, selv om leverin-gen er udskudt på grund af købers forhold.

 

§ 5. EJENDOMSRET, OPHAVSRET M.V.

Hvad Green Lock Security ApS har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe til brug for leverancen, det være sig forarbejder eller mellemprodukter, såsom software, reproduktions- og trykmedia, uanset med hvilken software eller teknik disse er fremstillet, og uanset på hvilken måde de opbevares, samt programmering er Green Lock Security ApS `s ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte måtte være sær-skilt faktureret. Green Lock Security ApS har således fuld ret til at benytte det leverede materiale i andre sammen-hænge, herunder markedsføring m.v.

 

§ 6. LEVERING OG FORSINKELSE

Levering sker ab lager, uanset om sælger ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber.

Levering til køber sker for købers regning og risiko medmindre andet er aftalt.

En overskridelse af leveringstiden med 5 dage på grund af sælgers forhold i enhver henseende betragtes som rettidig levering, hvorved køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for sælger.

Såfremt forsinkelse ved leveringen skyldes, at sælger er forhindret til levering på grund af arbejdskonflikt, brand, krig, vareknaphed, ansatte, fuldmægtige eller enhver anden omstændighed samt alle tilfælde af force majeure, udskydes leveringen med den tid, som hindringen varer. Dette gør sig gældende uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

 

Sælger påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger på grund af for-sinket levering.

Begge parter er dog berettiget til at annullere aftalen, hvis forsinkelsen overskrider 1 måned uden forudgående aftale.

 

§ 7. EMBALLAGE

Sælger skal påse, at varen emballeres forsvarligt. Såfremt køber måtte have særlige krav eller ønsker i forbindelse med emballering, skal dette aftales skriftligt med sælger, inden aftalens indgåelse. Omkostninger som følge af leve-ring i specialemballage pålægges køber.

 

§ 8. MANGLER

Køber skal straks ved leveringen foretage en undersøgelse af varerne fra sælger.

Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter manglen er eller burde være opdaget, give sælger skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består.

Hvis køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

Efter sælgers valg, vil mangler ved det solgte blive afhjulpet eller om leveret for sælgers regning inden rimelig tid. Sker dette ikke er køber berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.

Har køber ikke uden ugrundet ophold efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for sælger, kan køber ikke se-nere gøre manglen gældende.

 

§ 9. MISLIGHOLDELSE

Ved købers misligholdelse er sælger berettiget til at standse yderligere leveringer og kræve erstatning efter de almin-delige kontraktretlige regler.

 

§ 10. ANSVARSBEGRÆNSNING

Et erstatningskrav over for sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte.

Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab, som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

Sælger skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette køber, såfremt der indtræffer force majeure og andre forhold, som sælger, ikke er herre over.

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.

 

§ 11. LOVVALG OG VÆRNETING

Aftalen er underkastet dansk ret. Eventuelle tvister anlægges ved og afgøres af danske domstole i medfør af retsplejelovens bestemmelser herom.

 

Gældende fra 1. november 2019

Nem

GreenLock er plug-and-play. Ingen brugermanual og ingen installationsprogrammer.

Sikker

Ingen uvedkommende har adgang til virksomhedens data –  selv under kort fravær.

Grøn

Sparer øjeblikkeligt på strømmen, når medarbejderen er fraværende.

Ring mig op

Jeg er interesseret i GreenLock – ring mig gerne op.

Du bruger en gammel browser

Åh nej… Vi beklager, men du bruger en browser, der er for gammel til at vise alt det siden kan. Hvor ærgerligt.

Vi anbefaler, at du bruger en af nedenstående browsere i stedet.

Tak for din forståelse.

(Ikke anbefalet)